Kontakt

Aktualności

CO U NAS SŁYCHAĆ

Nasza aktywność

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Symulacja Rozprawy Cywilnej”

Mamy niezmierną przyjemność zaprosić wszystkie osoby studiujące prawo na kolejną, IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Symulacja Rozprawy Cywilnej”, który jak co roku organizowany jest przez Studencką Poradnie Prawną Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Szanowni Państwo! 🤓

Przedstawiamy harmonogram wystąpień na pierwszy i drugi dzień Konferencji - 2 i 3 grudnia.

SN: We własnej obronie świadek może kłamać bezkarnie

W artykule 233 Kodeksu karnego znajdziemy regulację odnoszącą się do przestępstwa składania fałszywych zeznań. Zgodnie z art. 233 § 1 kk, osobie będącej świadkiem za składanie fałszywych zeznań grozi nawet do 8 lat. Warto jednak poruszyć kwestię, o której stanowi art. 233 § 1a kk dodany nowelizacją w 2016 roku.

Formularze zgłoszeniowe

MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA „WYZWANIA PRAWNIKÓW JUTRA – ODPOWIEDZIALNOŚC PRAWNA A NOWE TECHNOLOGIE”.
Wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Konferencji prosimy o szczegółowe przeczytanie całości dokumentu. Znajdują się w nim informacje dotyczące wymogów formalnych samego wydarzenia, jak i abstraktów.

Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa

Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie ma zaszczyt zaprosić wszystkie zainteresowane osoby na II edycję Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwanie prawników jutra. Odpowiedzialność prawna a nowe technologie”.

Rekrutacja

Zarząd Studenckiej Poradni Prawnej z przyjemnością informuje wszystkich zainteresowanych członkostwem w Studenckiej Poradni Prawnej o rozpoczęciu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022. Zainteresowani, aby wziąć udział w rekrutacji muszą przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie spp.ka.edu.pl w zakładce „Przydatne pliki” na adres: rekrutacjasppka@afm.edu.pl do 9 października 2021 r. wraz z wybranymi minimum 2 sekcjami. Kandydaci pozytywnie zweryfikowani w pierwszym etapie rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która odbywać się będzie 12 oraz 13 października 2021 r. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie studenci prawa i administracji, którzy ukończyli I rok studiów.

Zaawansowana pieczęć elektroniczna organu celnego

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 802) wprowadza w życie zmiany procedury celnej.

Mediacja administracyjna i ugoda administracyjna

Instytucje mediacji i ugody stanowią alternatywne metody rozstrzygania kwestii spornych.

Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 w rozliczeniu PIT

W dniu 2 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, zwana dalej ustawą o COVID-19)

Czas pracy i wydatki pracownika mobilnego

Czy konieczne przejazdy mieszczą się w zakresie czasu pracy pracownika mobilnego? Kto pokrywa koszty przejazdów i ewentualnych noclegów?

Doręczenia elektroniczne

Wraz z nadejściem wakacji, a dokładnie z dniem 1 lipca 2021 r. nastąpi przełomowy moment w kwestii cyfryzacji doręczeń, mający związek z wejściem w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72).

Powiatowy rzecznik konsumentów – pomoc w indywidualnych sprawach konsumentów

Ochrona praw konsumenta znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 76 Konstytucji RP. Wskazuje to na istotną rolę, jaką państwo upatruje w ochronie praw konsumentów jako indywidualnych nabywców, której nie doznają inne rodzaje podmiotów funkcjonujących na rynku. W celu zapewnienia szerszego zakresu ochrony tych praw do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Przymusowy wypoczynek

Jak epidemia COVID-19 wpłynęła na plany wypoczynkowe Polaków? Kolejny wymiar skutków wirusa

Akcja PIT 2021 i kaskada błędów w systemach Ministerstwa Finansów

W trakcie trwającej obecnie „Akcji PIT 2021”, którą Sekcja Prawa Podatkowego Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego (dalej SPP KAAFM) realizuje w porozumieniu ze Stowarzyszeniem pomocy uzależnionym i ich bliskim „Falochron” w Tarnowskich Górach, wypełniający i sprawdzający PIT-y borykają się z szeregiem błędów w systemach Ministerstwa Finansów.

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

Podstawa prawna stosowania tego środka znajduje się w art. 153 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. 2021, poz. 53 z późn. zm.), zgodnie z którym przerwa jest orzekana w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że przerwa trwa do czasu ustania przeszkody

Termin przekazania przez bank środków pieniężnych z zajętego rachunku na rzecz komornika

Omawiany artykuł obrazuje zagadnienie związane ze sposobem obliczania terminu do przekazania zajętych środków na rzecz administracyjnych organów egzekucyjnych, jak również wobec komornika sądowego. Bank w momencie otrzymania zawiadomienia o zajęciu zobowiązany był do niezwłocznego przekazania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym dłużnika na rzecz organów egzekucyjnych.

Prawo do bycia offline

Parlament Europejski (dalej jako: PE) w dniu 21 stycznia 2021 r. przyjął sprawozdanie dotyczące prawa pracowników do bycia offline. Co ważne, PE nie posiada inicjatywy ustawodawczej, więc de facto jest to apel do Komisji Europejskiej (dalej jako: Komisja) o uchwalenie odpowiedniej dyrektywy w sprawie tzw. prawa pracowników do „odłączenia się”.

Aborcja w świetle prawa karnego

Aborcja, to jeden z tematów, który od zawsze rozgrzewał do czerwoności nastroje społeczne. Dostępność zabiegu i to w różnym zakresie, znajduje zarówno swoich gorących przeciwników jak i zwolenników, a każda grupa jest w stanie przedstawić argumenty przemawiające na korzyść popieranej opcji.

Bieg terminów w postępowaniu administracyjnym w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Z dniem 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a od 20 marca 2020 r. – stan epidemii. Skutki takiej decyzji konsekwentnie dotykają każdego w różnym wymiarze. W trudnej sytuacji znaleźli się nie tylko petenci, lecz też urzędy i ich pracownicy. W tym szczególnym momencie ustawodawca wprowadził liczne zmiany dotyczące biegu terminów w ramach prowadzonych postępowań, w czasie trwania zagrożenia epidemicznego.

Bon turystyczny oraz tarcza 4.0

Rozpoczęły się wakacje! Ważną informacją jest to, że dnia 19.6.2020 r. Sejm uchwalił ustawę z 19.06.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Polskim Bonem Turystycznym jest dokument elektroniczny poświadczający uprawienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Beneficjenci nie otrzymają go w papierowej formie.

Czy pracodawca może wymagać szczepień?

27 grudnia 2020 roku ruszył Narodowy Program Szczepień, w pierwszej kolejności skierowany do pracowników medycznych jak i administracji szpitali. Personel medyczny, z uwagi na charakter pracy oraz kontakt z osobami potencjalnie chorymi, należy do grupy zwiększonego ryzyka. W przypadku obecnie panującej epidemii COVID-19 pracownicy narażeni są nie tylko na utratę życia, ale co gorsza zdrowia, dlatego pracodawcy zmuszeni są zapewnić zatrudnionym odpowiednie środki ochronne.

Dozór elektroniczny w dobie koronawirusa

System dozoru elektronicznego (SDE) funkcjonuje od dawna w polskim porządku prawnym; został wprowadzony ustawą z dnia 7 września 2007 o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Owa ustawa weszła w życie dnia 1 września 2009 r. Obecnie, regulacja dotycząca dozoru elektronicznego zawarta jest w Rozdziale VIIa Kodeksu karnego wykonawczego.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

W dzisiejszych czasach każdy obywatel staje przed koniecznością załatwiania spraw w urzędach. Wyrobienie dowodu osobistego, wymiana prawa jazdy, zarejestrowanie pojazdu, rozliczanie podatków, założenie działalności gospodarczej – jeszcze kilka lat temu każda z tych czynności wymagała od nas osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Impreza turystyczna (wycieczka) odwołana! Odstąpienie?

Jeżeli organizator imprezy turystycznej nie może zrealizować umowy o udział w imprezie z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, może ją rozwiązać i zwrócić podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu tejże imprezy. Podróżnemu wówczas nie przysługuje dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Informatyzacja procesu załatwiania spraw w urzędzie w obliczu epidemii

Z powodu epidemii obywatele stanęli wobec wyzwania w jaki sposób efektywnie funkcjonować i komunikować się z podmiotami administracji publicznej pomimo ograniczenia możliwości załatwiania spraw osobiście w placówkach urzędów. Obecna sytuacja ma niebagatelny wpływ na rozwój informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, poprzez upowszechnienie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – zwanej dalej ePUAP.

Kontakty rodzica z dzieckiem podczas epidemii koronawirusa

Rodzice oraz ich małoletnie dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty. Wynika to z art. 113 KRiO, w myśl którego kontakty przysługują niezależnie od zakresu władzy rodzicielskiej. Jak podkreśla orzecznictwo, „osobista styczność z dzieckiem nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni”

PRAWO W OBLICZU EPIDEMII – koronawirus

Regulacje ustawy dotyczące wielu dziedzin prawa wprowadzają kontrowersyjne rozwiązania. Ustawa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dopuszcza między innymi możliwość niestosowania przepisów prawa budowlanego, poddanie obowiązkowej kwarantannie osób zdrowych, czy ograniczenia ilości produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego na jednego pacjenta.

Mobbing

Mobbing jest negatywnym zjawiskiem, który nierzadko ma miejsce w karierze zawodowej pracownika. Badanie „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy”, przeprowadzonym na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, wskazało, że aż 46 proc. respondentów było ofiarami mobbingu. Pokazuje to skalę problemu.

Nowa przesłanka wznowienia postępowania administracyjnego

Od 26 stycznia 2021 r. w polskim prawie pojawia się nowa przesłanka instytucji wznowienia postępowania administracyjnego. Do tej pory postępowanie zakończone ostateczną decyzją można było wznowić z przyczyn określonych enumeratywnie w art. 145 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nowe zasady i ograniczenia w związku z COVID-19

Od 24 października cała Polska stała się tzw. „czerwoną strefą”. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono szereg nowych ograniczeń.

Odszkodowanie od Skarbu Państwa dla przedsiębiorców

W obecnej sytuacji pandemii wirusa SARS-CoV-2, rząd wprowadza obostrzenia, rzutujące na nasze życie codzienne. W szczególności dotykają one przedsiębiorców, którzy mają ograniczoną możliwość prowadzenia swoich działalności. Nasuwa się pytanie, czy wprowadzanie ograniczeń jest zgodne z prawami i zasadami konstytucyjnymi?

Opodatkowanie darowizn od osób najbliższych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 27 października 2020 r.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że darowizny od najbliższych mogą wiązać się z opodatkowaniem. Zasadniczo każdy obdarowany powinien zapłacić podatek. Na szczęście od zasady są wyjątki, które często zależą od osobistego stosunku obdarowanego względem darczyńcy.

Praca zdalna w czasach zarazy

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

Pandemia wirusa SARS-COV-2 (Tarcza Antykryzysowa)

We wtorek 31.03.2020 r. uchwalono ustawę z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568, dalej jako: ustawa).

Niezgodne z prawem zwolnienie, a urlop wypoczynkowy.

Choć wakacje i okres urlopowy już się kończą, warto zaznajomić się z zagadnieniem prawa do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego.

Zmiana waloryzacji emerytur – czerwiec 2020

Miesiąc czerwiec dla przyszłych emerytów stanowi nie lada problem. Związane to jest ze sposobem wyliczania emerytury, która niekiedy mogła być od kilkudziesięciu do kilkuset złotych niższa, niż ta wyliczana w innych miesiącach. W tym roku rząd wyrównał szansę wszystkim tym, którzy muszą lub chcą złożyć wniosek o przyznanie emerytury akurat w tym miesiącu.

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Twój pracodawca nie wypłaca Ci w terminie wynagrodzenia? Czy wiesz, że grozi mu za to kara grzywny między 1 000 zł a 30 000 zł? Masz zawartą umowę cywilnoprawną, a praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i jesteś mu podporządkowany? Możesz zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, która ustali, czy powinieneś mieć zawartą umowę o pracę.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 7 listopada 2019 r. i zmiany zmian w zakresie postępowania dowodowego

Nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 7 listopada 2019 r. i wprowadzonym wówczas szeregiem zmian w zakresie postępowania dowodowego, rozszerzono m.in. pisemny charakter postępowania sądowego w sprawach cywilnych, o możliwość złożenia zeznań na piśmie, jako opcjonalny sposób uzyskania dowodu w postępowaniu sądowym.

Nienależnie pobrany zasiłek macierzyński. Czy na pewno?

Klientka zwróciła się z prośbą o poradę do naszej Sekcji z nietypową sprawą. Otrzymała wezwanie do zapłaty od byłego pracodawcy z powodu błędnie ustalonej kwoty wypłacanego zasiłku w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, który pobierała niemal rok wcześniej od otrzymania wezwania. Pracodawca twierdził, iż wypłacono jej zasiłek w zawyżonej wysokości i żąda zwrotu różnicy w terminie do siedmiu dni.

Zmiany w Kodeksie Pracy od 1 grudnia 2020 roku dotyczące zatrudniania dłużników alimentacyjnych

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż zjawisko zatrudniania nierejestrowanego (tzw. „pracy na czarno”) mimo, iż z upływem lat spada, to w dalszym ciągu jest w Polsce powszechne. Raport GUS pokazał że taką pracę w roku 2017 wykonywało 880 000 osób co stanowiło 5,4% ogólnej liczby pracujących.

Zgłoszenie do ZUS umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Monika Malik

Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawarcia umowy o dzieło, to nowy obowiązek wprowadzony za pomocą przepisów Tarczy antykryzysowej, tj. art. 22 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Studencka Poradnia Prawna przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kontakt