Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Sprawę można zgłosić również wysyłając mail na adres: sppka@afm.edu.pl Opisz dokładnie sytuację (stan faktyczny)Napisz w czym możemy Ci pomóc. Dołącz elektronicznie wszystkie dokumenty, które mogą mieć związek ze sprawą. Koniecznie dołącz wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie zdjęcia lub skanu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z usług SPP, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej jako: RODO), jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (30-705) przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest możliwy kontakt pod adresem e-mail: iodo@afm.edu.pl. Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez Administratora w celu:

  • przygotowania i dostarczenia Pani/Panu pomocy prawnej, o którą Pani/Pan prosi, zgodnie z Regulaminem SPP – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie, w jakim niezbędne będzie wykorzystanie Pani/Pana danych dotyczących naruszeń prawa, zdrowia lub innych, należących do tzw. szczególnych kategorii – na podstawie Pani/Pana zgody, a więc art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
  • przygotowania i dostarczenia Pani/Panu pomocy prawnej, o którą Pani/Pan prosi, zgodnie z Regulaminem SPP – czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie, w jakim niezbędne będzie wykorzystanie Pani/Pana danych dotyczących naruszeń prawa, zdrowia lub innych, należących do tzw. szczególnych kategorii – na podstawie Pani/Pana zgody, a więc art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,

a w zakresie, w jakim niezbędne będzie wykorzystanie Pani/Pana danych dotyczących naruszeń prawa, zdrowia lub innych, należących do tzw. szczególnych kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne choć niezbędne dla skorzystania z pomocy prawnej oferowanej przez SPP oraz że będą przez nią wykorzystywane do czasu realizacji powyżej wskazanych celów, a po ich realizacji przez czas i w zakresie przewidziany przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do Pani/Pana danych, ich zmiany, sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w sytuacjach gdy ma to zastosowanie do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich wykorzystania oraz ich przeniesienia. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że wykorzystanie tych danych narusza przepisy prawa. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są wykorzystywane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na wykorzystanie danych, jakie miało miejsce przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane lub przekazywane innym podmiotom, chyba że udostępnienie takie wymagane jest przepisami prawa. Nie będą również podlegać procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

PORADNIA

Studencka Poradnia Prawna przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

ADRES

ul. Gustawa Herlinga–Grudzińskiego 1 30–705 Kraków pokój 012, budynek A tel./fax: 12 2571 151

KONTAKT

sppka@afm.edu.pl

tel./fax: 12 2571 151

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Studencka Poradnia Prawna przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kontakt