Powrót

Wyślij nam wiadomość bezpośrednio!

Imię i nazwisko*:
Adres e-mail*:
*Oświadczam, że moja sytuacja majątkowa nie pozwala mi na pokrycie kosztów profesjonalnej pomocy prawnej (w przypadku powzięcia wiadomości przez SPP o korzystaniu z usług profesjonalnego, odpłatnego doradztwa prawnego SPP automatycznie przestanie prowadzić sprawę zainteresowanego).
*Przyjmuję do wiadomości, że pomoc prawna sporządzana zostanie przez studenta, na wyłączne ryzyko osoby ubiegającej się o opinię. SPP może w każdej chwili zrezygnować z udzielenia pomocy prawnej. Jeżeliby wskutek pomocy lub jej braku powstała jakakolwiek szkoda, to z wyjątkiem jej umyślnego wyrządzenia jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników oraz studentów Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie jest wyłączona.
*Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku powołania studentów lub pracowników Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie przez sąd w charakterze świadka nie obowiązuje ich tajemnica analogiczna do tajemnicy adwokackiej, czyli będą oni zobowiązani ujawnić przed sądem wszystkie dostępne im informacje.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych należących do szczególnych kategorii (w tym danych dotyczących naruszeń prawa, zdrowia i innych) przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w zakresie niezbędnym do przygotowania pomocy prawnej, o którą proszę.
*Oświadczam, że zostałem poinformowany/na o przysługującym mi prawie do złożenia skargi na działalność SPP na adres e-mail: sppka@afm.edu.pl.
*Wyrażam zgodę na udzielenie mi opinii na powyższych warunkach zgodnych ze Statutem i Regulaminem SPP.
*Ponadto zostałem poinformowany, że złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z usług SPP, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej jako: RODO), jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (30-705) przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest możliwy kontakt pod adresem e-mail: iodo@afm.edu.pl.
Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez Administratora w celu:

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne choć niezbędne dla skorzystania z pomocy prawnej oferowanej przez SPP oraz że będą przez nią wykorzystywane do czasu realizacji powyżej wskazanych celów, a po ich realizacji przez czas i w zakresie przewidziany przepisami prawa.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do Pani/Pana danych, ich zmiany, sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w sytuacjach gdy ma to zastosowanie do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich wykorzystania oraz ich przeniesienia. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że wykorzystanie tych danych narusza przepisy prawa. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są wykorzystywane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie przez Panią/Pana zgody nie ma wpływu na wykorzystanie danych, jakie miało miejsce przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane lub przekazywane innym podmiotom, chyba że udostępnienie takie wymagane jest przepisami prawa. Nie będą również podlegać procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.